ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Професия ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код 812010)

Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ (код 8120101)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (450 часа теория, 510 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Специалност СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ (код 8120102)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (380 часа теория, 580 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучение дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Какво прави всеки човек през лятната ваканция или през почивните дни, какво следва след сватбата, след бала, къде водим гостите си от чужди страни? Отговорът е един – на почивка; на мечтаното пътешествие. Не само в сферата на развлеченията и отдиха, но и в бизнес отношенията, пътуването от една дестинация към друга, отсядането в хотел, изборът на ресторант – тези неизменни части от нашия живот могат да се обединят с една дума – туризъм.

Туристическата индустрия не спира да се разраства, тя не се отнася само към отдиха и гостоприемството. Има различни слоеве в туризма и различен вид туризъм: има селски, планински, културен, спортен туризъм. Има туризъм, насочен към определени групи хора и такъв, обслужващ луксозни и бутикови хотели и предлагащ изключително скъпи стоки. Организаторът на туристическата агентска дейност изпълнява основно посреднически, информационни и комуникационни дейности, свързани с представянето и продажбата на туристически продукти. Той представя, предлага, рекламира и продава туристически пакети с обща цена на индивидуални и групови туристи. Прави резервации и настаняване, осигурява билети за различни видове транспорт, предлага допълнителни услуги като консултира клиентите докато правят своя избор.
За да реализира всичко това са нужни талант,  качества, умения и опит и добро образование.