ПАРАМЕДИК

Професия ПАРАМЕДИК (код 723030)

Специалност ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ  (код 7230301)

 • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1 година
 • Общ брой часове:660 часа (213 часа теория, 447 часа)  
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП
 • Минимална възраст:  навършени 16 години
 • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство
 • Необходимо е лицата да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „B“ и минимум 2 години опит като водачи на МПС

 

Специалност ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА, И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И АСИСТИРАНЕ В СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ (код 7230302)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (Теория 300, практика 660)
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимална възраст:  навършени 16 години
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство
 • Необходимо е лицата да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „B“ и минимум 2 години опит като водачи на МПС

 

След завършване на обучението по професия „Парамедик“ курсистите ще знаят как се действа на място на инцидент, по време на транспортирането на пострадалия и в спешното отделение. Ще имат познания по анатомия и физиология на човешкия организъм и ще разпознават основните симптоми на спешните състояния при възрастни и деца. Ще могат да оказват първа помощ на деца и възрастни. Ще могат да оказват практическа помощ на медицинските и немедицинските специалисти от екипа при стабилизирането на жизнените функции на пациентите и подготовката им за транспортиране до лечебното заведение. При необходимост могат да съпровождат болния в линейката като второ лице и да подпомагат лекаря или друг медицински специалист при транспортирането. Ще умеят да разпознават отклонения от нормалния работен режим на медицинската апаратура. Ще могат да овладяват критични ситуации и да проявяват психологическа устойчивост в условия на стрес, хуманно отношение към пациента и неговите близки.

Пълният курс на обучение дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация.

За професията

Думата парамедик означава „заедно с медик“, успоредно с медицинско лице. Дейностите, които извършва парамедикът са свързани с дейността на медицинския специалист. Те са обучени правилно да подпомагат и оказват квалифицирана помощ на медицинския специалист. Парамедикът работи в сферата на спешната помощ – в линейки, спасителни отряди и др. Той действа по строго определен алгоритъм за оказване на спешна помощ и разполага с определен набор от медикаменти и апаратура, които има право и е длъжен да ползва. Работата на парамедика е да окаже животоспасяващи мерки и да стабилизира състоянието на пострадалия достатъчно бързо, за да бъде откаран до здравно заведение. При подготовката на парамедици, обучението е насочено главно към овладяване на знания в областта на основни медицински манипулации по време на спешната помощ на пациента. Основното задължение на парамедика е да транспортира болни, претърпели инцидент хора до здравно заведение. С цялата си дейност парамедикът подпомага и съдейства за бързото и ефективно транспортиране и оказване на специализирана помощ на пострадали лица до съответно специализирано здравно заведение.