ПЪТЕН СТРОИТЕЛ

Професия ПЪТЕН СТРОИТЕЛ (код 582060)

 Специалност СТРОИТЕЛ НА ПЪТИЩА, МАГИСТРАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ (код 5820601)

  • ІI (втора)степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове: 660 часа (260 часатеория, 400 часа практика)
  • Форма на обучение:  дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
  • Минимална възраст: навършени 16 години

 

След завършване на обучението ще познавате основните строителни материали, ще знаете и прилагате правилата за поддържането, транспорта и съхранението им, ще познавате елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им, ще можете да работите с нормативни документи, регламентиращи дейностите в строителството, ще можете да работите ефективно по уплътняването и профилирането на баластова призма с подбивка, включително и електровибрационна и ще знаете функциите на отделните елементи на горнoтo строене (релси, траверси, жп скрепления, баласт и жп стрелки), стандартните изисквания, допустимите технически норми и недопустимите неизправности.

 

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Пътен строител“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.

 

 

 

За професията:

 

Пътният  строител  участва  в  изграждането,  поддържането  и  ремонта  на:  земно легло и пътни настилки; горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към  пътища  и жп  линии, както и  на водостоци, мостове  и  други транспортни съоръжения. Изгражда  и  монтира  водещи  ивици  и  тротоарни  настилки.  Извършва дейности,  свързани  със  създаване  и  поддържане  на  пътни  принадлежности  и крайпътно обзавеждане.

В своята дейност пътният строител използва различни инструменти и оборудване за  извършване  на  изкопни  работи,  приготвяне  на  строителни  смеси  и  разтвори, изграждане на пътни настилки, баластова призма, полагане на траверси и релси на жп линия,  изграждане  на  отводнителни  съоръжения  и  др.,  както  и  различни  лични предпазни  средства.

Професията изисква да е на открито и да се работи при различни атмосферни условия, на отдалечени от населени места обекти.

Работата  е  свързана  с физическо натоварване, поради което е необходимо да бъдете в добра физическа форма.