ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ

Професия ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ (код 582090)

 Специалност ПЪТИЩА, МАГИСТРАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (код 5820901)

  • І (първа)степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 6 месеца
  • Общ брой часове: 300 часа (90 часатеория, 210 часа практика)
  • Форма на обучение:  дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно равнище: завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
  • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.