ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО

Професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО (код 582080)

 Специалност ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ (код 5820801)

  • І (първа)степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 6 месеца
  • Общ брой часове: 300 часа (90 часатеория, 210 часа практика)
  • Форма на обучение:  дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно равнище: завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
  • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Помощник в строителството“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.