СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Професия СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (код 762020)

Специалност СОЦИАЛНА РAБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  (код 7620202)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (430 часа теория, 530 часа практика)                  
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Специалност СОЦИАЛНА РAБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК  (код 7620201)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (450 часа теория, 510 часа практика)                  
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно равнище: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучение дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Сътрудник социални дейности е служителят, който познава добре всички дейности и услуги, които се предоставят на хора с увреждания и в социален риск, реинтеграцията и социалното включване.

Дейността му е свързана с подпомагане на специалистите по социални дейности и социални услуги при предоставянето на услугите на целевите групи, с които работят. Сътрудник социални дейности е човекът, с когото се създава първоначален контакт и който съдейства активно при проследяването и развитието на случая от стартирането до неговото приключване. Той е в постоянен контакт с потребителите на социални услуги или техните близки с цел превенция или преодоляване на неочаквано възникнали ситуации по време на предоставянето на услугата.

Сътрудникът следи за поверителността при реализацията на дейностите, спазва общия режим при организацията за съхранение на документите и достъпа до поверителна информация. Той информира за всички настъпващи промени и алтернативни форми на социални услуги, които биха били от полза на потребителя на социални услуги.