СЕРВИТЬОР И БАРМАН

Професия СЕРВИТЬОР И БАРМАН (код 811080)

Специалност ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (код 8110801)

  • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове:660 часа (260 часа теория, 400 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
  • Минимална възраст: навършени 16 години
  • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство

 

Пълният курс на обучение е 754 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Сервитьор и барман“ могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

Човек, за да посещава редовно един ресторант или заведение за хранене, освен от храната, той трябва да е доволен и от обслужването. За да е качествено обслужването, то трябва да се практикува от човек със съответната квалификация. Квалифицираният сервитьор трябва е запознат, на първо място със изискванията за сервиране на посудата и приборите към нея. Важно е да се знае как се подрежда масата, кои спомагателни чинийки се слагат към определените блюда. Изключително важно е да се познава редът на подреждането на приборите към основните ястия и десерти, както и редът на тяхната употреба при комплексно меню (тристепенно или четиристепенно). Съществуват някои особености при сервирането на хайвер и риба, с които сервитьорът трябва да бъде добре запознат. Допълнителните чинии и прибори, които се използват с определена цел, имат определено място на масата. Сервитьорът трябва да се старае да осигурява качествено и бързо обслужване. Необходимо е да сервира и отсервира като спазва технологичните пра­вила и дискретност.

За да бъдеш барман, също е необходимо да покриваш определени изисквания и да познаваш основни правила. Барманът трябва да е запознат с упътванията за работа и с всяко оборудване, което се намира зад бара. Задължително е да знае каква е последователноста на прибавяне на продуктите при приготвянето на алкохолните коктейли, как се прави украсата със захар без да се стичат капки по повърхността и още много детайли. Освен това барманът трябва да е запознат с изискванията за съхранение на стоките и хигиета на бара.

Много тънкости има тази професия и не на последно място е общуването с клиентите.