СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Професия СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ (код 762040)

Специалност ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА (код 7620401)

 • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1 година
 • Общ брой часове:660 часа (190 часа теория, 470 часа практика)                  
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП
 • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Специалност ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ (код 7620402)

 • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1 година
 • Общ брой часове:660 часа (190 часа теория, 470 часа практика)                  
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП
 • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучение дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Работата на социалният асистент е свързана с ежедневно организиране и осъществяване на необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителите на социални услуги, включително помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него.

Социалният асистент предоставя еднократни социални услуги (битови, административни, медицински, др.) по молба на потребителя за основно почистване на помещенията, обитавани от него, при изготвяне и подаване на различни документи, при снабдяване с помощни средства, както и при настаняване или напускане на болница, грижи след болнично лечение, рехабилитация и др. Социалният асистент се грижи за здравето и безопасносттана потребителя, като предлага мерки за намаляване или отстраняване на рисковете в дома му, а при спешен случай незабавно информира личния лекар на потребителя и посоченото за контакт лице.

За успешната професионална реализация на социалния асистент са важни и някои личностни характеристики. Сред тях много важни са: личната мотивация, професионалната подготовка и отговорност, вярата във възможностите на хората, откритостта към собствените чувства и преживявания, осъзнаването на собствените ценности и убеждения и ненатрапването им върху ценностите на другите, способността за установяване и поддържане на топли отношения с другите, реалистичността на очакванията, любознателността към човешката личност и поведение, чувството за хумор.