СПАСИТЕЛ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

Професия СПАСИТЕЛ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ (код 861020)

 Специалност ТЪРСЕНЕ, СПАСЯВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ (8610201)

  • ІIІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1,5 година
  • Общ брой часове:960 часа (340 часа теория, 620 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
  • Минимална възраст:  навършени 16 години
  • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство
  • Кандидатът за обучение трябва да има свидетелство за управление на МПС категория „С“
  • Допълнителни изисквания: свидетелство за съдимост

 

Психологическата  пригодност  за упражняване на професията „СПАСИТЕЛ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ” се определя в съответствие с изискванията на Закона за МВР.

 

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.