ЗАПОЧНА ИНФОРМИРАНЕ И АНГАЖИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ

14 декември 2022


Дейността е във връзка с изпълнение на договор № BG16М1ОР002-3.021-0006-С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по периметър „Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Целта е да се създаде траен и продължителен интерес и ангажираност сред различни социални групи към проблема и начините за превенция, овладяване и контрол на риска от възникване на пожари в област Благоевград и област Кюстендил. Информационната кампания включва обучителни семинари за ученици и информационни срещи. В рамките на проекта ще бъдат разпространени печатни материали и организирани демонстрационни събития, свързани с предотвратяване на пожари в природни територии за превенция и работа с различни инструменти за гасене на горски пожари. Експерти от Институт за гората при Българска академия на науките и от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ ще представят методика и приложимост на разработен Риск-регистър за превенция на горски пожари.