ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

Професия ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ ( код 723010)

Специалност ЗДРАВНИ ГРИЖИ  (код 7230101)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 години
 • Общ брой часове:960 часа (450 часа теория, 510 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст: навършени 16 години

Полезно е да се знае:

 • За обучение по професията „Здравен асистент“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.
 • Когато за обучение по професията „Здравен асистент“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение по професиите „Гувернантка“, „Сътрудник социални дейности“, „Помощник-възпитател“, „Социален асистент“ или „Болногледач“, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
 • За лица с професионален опит 6 и повече месеца (заемали длъжност „Санитар“) се организира обучение по професията „Здравен асистент“, което включва усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ.
 • Лицата, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от министерства, общини, висши училища, организации на работодатели, организации на работници и служители, отделни работодатели или чрез индивидуална подготовка (чл.9, ал.2 и ал.3 от ЗПОО) и отговарящи на условията, подават заявление до Директора на ЦПО за организиране на надграждащо обучение.

След завършване на обучението курсистите познават здравноосигурителната, социалната и пенсионната система, правата и задълженията на осигурените лица. Познават и ползват документацията, приложима в здравния и социалния сектор. Познават и прилагат стандартите и критериите за оказване на здравни грижи. Познават и прилагат стандартите и критериите за обслужване на пациенти. Познават физиологията и патофизиологията на здравия и болния човек. Могат да извършват самостоятелно или под контрола на специалист специфични действия при хирургични, ортопедични, вътрешни, инфекциозни, онкологични и спешни състояния. Могат да полагат специални грижи за тежко болни пациенти. Познават и прилагат правилата за изпълнение на общи и специални грижи за здраво и за болно дете. Познават и прилагат правилата за безопасност при настаняване, обгрижване и раздвижване на пациенти. Познават и прилагат хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена. Могат да предприемат компетентни действия в ситуации, застрашаващи здравето и живота на пациента.Могат да подготвят различни апарати, инсталации и инструменти, необходими за извършване на процедури и разпознават отклоненията от нормалния работен режим на медицинската апаратура.  Познават и спазват принципите на професионалната етика. Имат базови познания по медицинска статистика и здравна икономика.

Пълният курс на обучение (994 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Здравен асистент“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.

Курсът може да бъде структуриран по индивидуални нужди и предпочитания.

За професията

Престижна, добре платена и с дългогодишни традиции в редица държави по света, на професията „Здравен асистент“ у нас тепърва предстои да се утвърждава и да добива все по-голямо социално и здравно значение. В нашата страна за хората, нуждаещи се от здравни грижи, доста често се грижат техните близки и семейства, които обаче на са квалифицирани и обучени да извършват подобен род дейност.

Здравният асистент е професионалистът, който оказва подкрепа на пациента под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи. Работата му се състои в подпомагане  при хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психо-социален комфорт. Асистира на здравните специалисти при провеждането на профилактика, в лечебния процес и възстановителния период. Работи в структурите на лечебните заведения за активно лечение или такива за долекуване или медико-социални грижи, хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания.