КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

liniq3

КК 1 – ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК

КК 2 – ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

KK3 – МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИТЕ

КК 4 – ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

КК 5 – УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ

КК 6 – ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

КК 7 – ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО