Правила и условия

Общи правила и условия за ползване на уебсайта

www.ancoragente.com

Този документ съдържа правилата и условията за използване на информацията, предоставяна от Анкор А Дженте ЕООД, посредством уебсайта www.ancoragente.com и урежда отношенията между Анкор А Дженте ЕООД и потребителите на информацията и услугите, достъпни посредством уебсайта www.ancoragente.com. Този документ не важи за отношенията между нас и нашите клиенти в процеса на съвместната ни работа, а се отнася единствено за използването на нашия уебсайт.

Ползването на информацията и услугите, достъпни през уебсайта www.ancoragente.com представлява автоматично съгласие на потребителя с настоящите условия и всички последващи промени в тях.

Анкор А Дженте си запазва правото да извършва промени в правилата и условията за ползване по всяко време.
Молим да се запознаете с правилата, условията и отговорностите, свързани с ползването на този уебсайт:

Конфиденциалност и архивиране на база данни

Във връзка със съществуващите панели за регистрация на този уебсайт, ви уведомяваме, че всяка представена от вас информация ще се третира конфиденциално. Ние не събираме лична информация за потребителите на този сайт без тяхното знание. Ползвайки сайта, вие предоставяте автоматично единствено неидентифициращи ви данни, като например вида на вашия браузър, държавата от която ползвате сайта в дадения момент, както и сървъра, който ползвате за връзка с интернет. Тези данни се разглеждат от нас с цел подобряване на сайта ни и с цел анализиране и следене на потреблението на този сайт. Всяка информация, която предоставите в панелите ни за регистрация, включително имена, имейл адреси, телефонни номера, както и лични коментари изпратени до нас, не се архивира на сървъра, който този сайт използва за хостинг. Данните се изпращат по имейл и се следят и обработват от реални хора, работещи за Анкор А Дженте, а не от автоматизирани системи. Специфичната за вас информация няма да бъде предоставяна на трети лица. Обработването на лични данни, предоставени от потребителите, се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Използване на данни от регистрация

Информацията за вас, която предоставяте в нашите панели за регистрация, се използва предимно за обратна връзка с вас. В този смисъл, регистрирайки се на сайта www.ancoragente.com, вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по което и да е време. Съгласно Закона за електронната търговия, чл. 6 (1), ви съобщаваме, че е възможно да получавате съобщения от нас, дори да не сте се регистрирали в панела ни за регистрация, тъй като боравим с широка база контакти от всякакъв тип, заради естеството на дейността на нашата компания и е възможно да сте станали част от нея по друга линия, несвързана с ползването на този сайт. Може да се свържете с нас по какъвто и да било повод, произлизащ от получените от нас съобщения на следния имейл адрес: info@ancoragente.com

Авторско право

Анкор А Дженте ЕООД притежава всички авторските права или правото на ползване върху текстовата информация, концепциите и идеите, графичните проекти и организираните събития, представени на уебсайта www.ancoragente.com под една или друга форма. Потребителят се задължава да не използва и разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством този уебсайт, без да цитира техния източник или автор. Потребителят се задължава също така да използва информацията и услугите, достъпни през този уебсайт по начин, който не накърнява правата и законнитe интереси на трети лица.

Коментари

При възможност за публикуване на публични коментари на този сайт от страна на потребителите му, всеки потребител се задължава да не прави достояние на трети лица следното:

Информация, която противоречи на закона, правилата на морала и добрите нрави; Информация и материали, накърняващи честта и достойнството на трети лица; Заплашителни, неприлични, оскърбителни материали; Порнографски материали; Информация и материали, които нарушават права на трети лица, включително, но не само авторски права; Материали, съдържащи конфиденциална информация.

Потребителят се задължава да не публикува мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни. Чрез публикуване на съдържание на сайта www.ancoragente.com, потребителите гарантират, че:

Съдържанието е оригинално и потребителят е притежател на авторските права; Нищо в съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно, и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права на неприкосновеност на личността, права за публикуване, и всякакви други права на трети лица; Потребителят, публикувал съдържанието, е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към съдържанието; Използването на публикуваното от потребителя съдържанието от Анкор А Дженте няма да накърни никакви права на трети лица. В случай, че не възнамерявате да предоставите тези права на Анкор А Дженте ЕООД, моля не публикувайте публично съдържание на този уебсайт.

Отговорност и трети лица

Анкор А Дженте ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие използването или невъзможността за използването на информацията посредством уебсайта www.ancoragente.com. Ние не носим отговорност и за вреди, причинени на който и да било потребител вследствие спиране, прекратяване или промяна в предоставяните посредством уебсайта услуги и информация. Анкор А Дженте ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя от трети лица, включително нерегламентиран достъп и инсталиране на вируси. Ние гарантираме, че такива вреди няма да бъдат причинени от нас. Ние не носим отговорност за информация, съдържаща се в уебсайтове, достъпни за потребителите чрез електронни препратки, публикувани на уебсайта www.ancoragente.com, както и изобщо за достъпността до сайтовете, принадлежащи на трети лица или материали, за които потребителите са получили достъп през уебсайта www.ancoragente.com или по имейл от нас.

Потребителят се задължава да обезщети Анкор А Дженте за всички претърпени вреди, включително правни разноски, в резултат на негови действия при използване на услугите и информацията, достъпни през уебсайта www.ancoragente.com в нарушение на българското законодателство или настоящите правила и условия за ползване.

При извършване на действия от страна на потребителя, противоречащи на българското законодателство или правилата и условията за използване на този сайт, Анкор А Дженте има право да преустанови достъпа на потребителя до услугите и информацията, предоставяни посредством уебсайта www.ancoragente.com.

Валидност на правилата и условията

В случай, че някоя от клаузите на тези правила и условия за ползване се окаже недействителна съгласно действащото законодателство, това не води до нищожност на всички останали правила и условия за ползване на този сайт.

Приложимо право

Настоящите правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.