Второ ниво Pre-Intermediate (A2)

Второ ниво Pre-Intermediate (A2)

Брой учебни часове: 100 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

След приключване на курса обучаемите трябва да могат:

– да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

– да могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно

– да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика, да могат да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция

– да могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в други страни, където се общува на английски език

– да могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития)

– да могат да описват преживявания и събития, техните планове, надежди и цели с прости свързани изречения

– да могат кратко да изразяват и аргументират мнението си, да могат да разказват случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описват техните впечатления.

– да могат да съставят несложен свързан текст на теми, които са им познати или ги интересуват, да могат да водя лична кореспонденция, като описват събития и впечатления