Работа с INTERNET и MS POWER POINT. Защита на информацията.

Работа с INTERNET и MS POWER POINT. Защита на информацията.

Брой учебни часове: 45

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за работа Internet и Ms Power Point. Инсталиране и стартиране на програми. Основни познания за работа с антивирусни програми. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– умения за инсталиране и стартиране на MS PowerPoint

– умения за създаване, редактиране, стартиране и печат на презентация

– основни познания и умения за работа в интернет – използване и настройки

– умения за работа с електронна поща

– умения за работа с антивирусна програма