Работа с MS EXCEL

Работа с MS EXCEL

Брой учебни часове: 45

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за работа с електронни таблици – стартиране на програмата Excel, създаване на диаграми, работа с формули, графики, сортиране и извличане на данни, прилагане на филтри и работа с обобщаващи таблици. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

–     умения за работа с няколко работни листа

–     умения за създаване, редактиране и копиране на формули, диаграми и графики

–     умения за използване на формуляри за данни и работа с данни

–     умения за работа с обобщаващи таблици

–     умения за задаване структура на обща таблица