Работа с MS WORD

Работа с MS WORD

Брой учебни часове: 45

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за операционната система MS Windows, текстообработващата програма MS WORD. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– умения за въвеждане на текст

– основни познания и умения за работа с основните менюта на програмата

– умения за форматиране на текст

– създаване, форматиране и редактиране на таблици

– вмъкване, обработка и импортиране на графики

– отваряне и съхранение на файлове