Ефективно управление на времето

Ефективно управление на времето

Брой учебни часове: 30

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за определяне на цели, приоритети, планиране и целеполагане. Запознаване с различни техники за управление на времето и ефективно справяне със стреса. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– познания за времето като ресурс и разликата между ефективност и ефикасност

– умения да определят цели и приоритети

– познания за техники за управление на времето и техники за справяне със стреса