Умения за работа в екип

liniq3

Умения за работа в екип

Брой учебни часове: 30

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за характеристиките на ефективния екип, цикъла на развитие на екипа, ролите и лидерството в екипа, типовете екипи. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

умения за насърчаване на екипното взаимодействие