Умения за работа в екип

Умения за работа в екип

Брой учебни часове: 30

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за характеристиките на ефективния екип, цикъла на развитие на екипа, ролите и лидерството в екипа, типовете екипи. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

  • познания за предпоставките за сформиране на екип и вътрешното взаимодействие между членовете на екипа
  • познания за цикъла на развитие на екипа, разпределянето и приемането на роли
  • познания за управление на временни и проектни екипи
  • умения за насърчаване на екипното взаимодействие