Управление на конфликти

Управление на конфликти

Брой учебни часове: 30

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за причините и видовете конфликти, цикъл на конфликта, стилове на поведение в конфликтна ситуация, стратегии за действие в конфликтни ситуации, етапи, процедури и техники за разрешаване на конфликти, значение на медиацията. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– познания за разликата между проблемна и конфликтна ситуация

– познания за причините за възникване и видовете конфликти

– познания за стратегии за действие в конфликтни ситуации

– умения за анализ на конфликтна ситуация

– познания за етапи, процедури и техники за решаване на конфликти