Лидерски умения

Лидерски умения

Брой учебни часове: 30

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за ролята на лидера в екипа, лидерските стилове, принципите на взаимодействие и мотивиране на членовете на екипа, ефективното делегиране, ефективни стратегии за справяне с конфликтите в екипа, екипната ефективност. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– познания за ролята на лидера в екипа, видове лидерство и техники за мотивация

– познания за характеристиките и видовете екипи, принципи на работа в екипите и екипна ефективност

– познания за управленски стилове и основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

– умения за ефективно делегиране

– познания за същността на конфликтите и управление на конфликтите в организацията

– познания за факторите на екипната ефективност