Предприемачество

Предприемачество

 

Брой учебни часове: 30

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за същността на предприемачеството, предприемаческия процес, характеристики на малкия бизнес, форми на предприемаческата дейност, управление на малки и средни предприятия. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– познания за основните характеристики и роля на предприемача

– познания за етапите предприемачески процес

– умения за анализ на външната среда, създаване на предприемачески бизнес-план, анализ на ресурсите

– познания за класификацията и управлението на малките и средни предприятия, бюджетиране

– познания за регулирането и финансирането на дребния бизнес