Архив

liniq3
Стратегическо планиране за развитието на училището. Лидерство и мениджмънт в реализацията на стратегическия план. /Практически семинар/
юни 21, 2017

ЦЕЛ Създаване мисия и визия за развитието на училището, които да са вдъхновяващи за всички учители; Да разработят стратегически плат, съобразен с възможностите и заплахите, които идват от външната среда и силните и слабите страни на вътрешната среда /самото училище/; Да разберат ролята на лидерството и на мениджмънта в развитието на училището и да си отговорят на въпроса: Какъв тип лидер съм аз?; Тези цели резонират със следните компетентности, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016 г.: Притежаване на знания и умения за ръководенето на ефективен образователен процес, като отчита вида на институцията и стратегията на развитието ѝ; /Приложение 3, ал. …

Научи повече sign


Медиацията в училище. Култура на мира и мирно решаване на конфликти. /Тренинг за придобиване на практически умения/
юни 21, 2017

ЦЕЛ Целите на програмата са изцяло практически и включват: Участниците да овладеят четирите стъпки на процеса на медиация и да ги упражняват в работата по решаване на реални казуси. Да се научат да използват в процеса на медиацията ефективни комуникативни похвати, с които си служат професионалните медиатори; Да приобщават учениците към ценностите на културата на мира и мирното решаване на конфликти; Тези цели резонират със следните компетентности, заложени в наредба 12 от 01.09.2016 г.: Познаване на методи за превенция и справяне с конфликтни ситуации; /Приложение 2, ал. II, т. 4.6./, /Приложение 7, ал. III, т. 1.4./ Умения за решаване и …

Научи повече sign


Консултирането в училище. Специализирано обучение със супервизия на случаи за училищни психолози и педагогически съветници.
юни 21, 2017

ЦЕЛ Основната цел е участниците да работят върху следните аспекти на ефективното консултиране като: влиянието на преноса и контрапреноса; присъствието на консултанта; мястото на консултанта в системата на консултирания; работа с чувства; работа с травми; отработване на индивидуални казуси и казуси с ученически класове; работа със семейства; Това е отразено в следните компетентности, визирани в Наредба 12 от 01.09.2016 г.: Познаване и прилагане на съвременни стратегии, методи и форми на псифологическа подкрепа и търсене на иновативни решения, произтичащи от потребностите на децата и ученицитe; /Приложение 7, ал. II, т. 7./ Познаване и управляване на процеса на консултиране. Използване на алтернативни …

Научи повече sign


Планиране и управление на делегирани бюджети
юни 21, 2017

ЦЕЛ Основната цел: Придобиване на знания и умения за планиране и управление на бюджет за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства. Специфични цели: Придобиване на знания и умения за: Разработването и прилагането на формули за разпределение на средства; Съставяне на бюджет, в т.ч. определяне и планиране на собствени приходи; Законосъобразно, ефективно, ефикасно и балансирано изпълнение на бюджета; Извършване компенсирани промени по плана на приходите и разходите Създава и прилага система за финансов контрол. Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2  Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3  РЕЗУЛТАТИ Индикаторите са …

Научи повече sign


Управление и развитие на човешките ресурси
юни 21, 2017

ЦЕЛ Основната цел на програмата е участниците в обучението да познават и прилагат подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2  Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3  РЕЗУЛТАТИ Индикаторите са пряко свързани с постигане на заложените в програмата цели и касаят развиване и надграждане на знания и умения за управление на човешките ресурси. За отчитане на изпълнението и постигане на предвидените индикатори по предварително разработена система за оценка по всички зададени задачи ще се отчитат точки, както следва: При тест …

Научи повече sign


Участие в проекти за подпомагане развитието на институцията
юни 21, 2017

ЦЕЛ Основната цел: Мотивиране за участие в проекти за подпомагане развитието на институцията Обща цел: Придобиване на знания и умения за: определяне възможности за финансиране дейността на учебните заведения по Оперативни програми и други донори; подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по Оперативни програми; мотивиране на педагогическите специалисти за участие в проекти за подпомагане развитието на институцията Специфични цели: Придобиване на знания и умения за управление на проекти, получили финансиране от ЕС, ЕСФ, Национални програми и други донори. Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2  Приложение № 5 към чл. 42, ал. 2, т. 4  …

Научи повече sign