“Пазарджик – устойчиво развиваща се община”

24 февруари 2010

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПАЗАРДЖИК – УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА”

OPRRВ рамките на проекта на 25.02 от 09:00 ч. в Зала на Общински съвет Пазарджик и на 26.02.2010 г. от 09:00 ч. в Кметска зала, ще се проведе Заключителна конференция по Проекта. Специално за Конференцията от Братиславски регион пристигат 15 предствители на местното самоуправление, бизнеса и неправителствения сектор.
На конференцията Ще бъдат представени резултатите от проекта, както и разработената стратегия за устойчиво развитие на Община Пазарджик, основаваща се на Анализите на двете общини и приложението на добрите практики от Община Пезинок Словакия.
Проектът съдейства за насърчаване на местното икономическо развитие, подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие на община Пазарджик.

ПРОЕКТ “ПАЗАРДЖИК – УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА”

През месец април Община Пазарджик стартира проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” по Оперативна програма “Регионално развитие”.
Проектът “Пазарджик – устойчиво развиваща се община” е на стойност 263 040 лв. и се  реализира в продължение на 11 месеца в партньорство с Община Пезинок, Братислава, Словакия и  Агенцията за регионално развитие Сенец – Пезинок, Словакия.
За осъществяването на проекта Община Пазарджик е избрала стратегически партньор – Агенцията за регионално развитие Сенец – Пезинок, която е неправителствена организация, създадена с подкрепата на словашкото Министерство на строителството и регионалното развитие.  Организацията представлява асоциация на юридически лица (Братиславския автономен регион, Словашката камара на предприемачите, Словашката индустриално-търговска камара, община Пезинок и община Сенец) и има богат опит в сферата на управление на проекти и схеми, финансирани със средства от ЕС, подготовка на социални и икономически планове за развитие, провеждане на  обучения и съдействие на МСП за развитие на стартиращ бизнес, трансгранично и транснационално сътрудничество.
Целта на проекта е да се ускорят процесите на децентрализация на община Пазарджик, чрез изучаване, анализ и прилагане на успешни европейски модели в сферата на устойчивото развитие на икономически центрове, насърчаване на малките и средни предприятия и привличане на инвестиции.
Целеви групи  са  общинска администрация, организации на бизнеса, работниците и НПО.