УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Какви документи са нужни?

  • молба-заявление за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;
  • документи/дипломи, удостоверяващи входящото образователно и квалификационно ниво на кандидатите или копия от тях;
  • допълнителни документи, определени в учебната документация на съответния курс.

Как се подават документите?

  • По електронен път – на cpo@ancoragente.cominfo@ancoragente.com
  • В офиса на ЦПО “АКАДЕМИЯ“ – адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Асен Йорданов“ 73, офис 4
  • В съответните учебни бази в страната, обявени в информационните материали за конкретните обучения, провеждани на територията на други населени места.

Приемът на кандидатите се извършва по документи и интервю с предварително уточнено време.

Ако спецификата на определен курс предвижда полагането на входящ тест, кандидатите се уведомяват предварително за датата, часа и мястото на провеждането му. (Тестът се провежда не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса.)

Допускат се всички кандидати, които отговарят на изискванията и са издържали успешно входния тест.

Групите се сформират според сходни входящи знания и умения на кандидатите.

Срокът за внасяне на таксата за започващ курс е не по-късно от една седмица след обявяването на сформираните учебни групи. Таксата се внася по банков път.