Започна изследването за трайната интеграция на лица, получили статут на бежанци или хуманитарен (субсидиарен) статут

17 март 2014

da-prodaljim-zaednoДейността ще покрие липсата на изследвания в областта на интеграцията на бежанците в България. Очакванията са анализът от изследването да покаже какви да възможностите на бежанците активно да въздействат върху определянето на собствената им посока на развитие и тяхната интеграция. Това разбира се зависи и от законовите, икономическите и социо-културни фактори, но и от обществото у нас и неговото съдействие. Крайният резултат е именно хората в България да се отворят за приемането на бежанците, за да се почувстват част от общността и полезни за нея.

Резултатите от това изследване ще помогнат за подобряване на механизмите за адаптиране и разработването на стратегически документи, и политики по отношение на интеграцията на бежанците. Тези резултати ще бъдат използвани за привличане на вниманието на институциите, медиите и обществото към пропуските в процеса и въвличането им като заинтересовани страни.

Основните методи на изследването са анкети и интервюта с лица, получили статут на бежанец или хуманитарен такъв, които вече се провеждат. Направените разговори до момента показват желание за социализиране и адаптиране на бежанците у нас. След събирането на данните и анализа им – ще се търси синхрон с нормативната база за отстраняването на възможни пропуски или противоречия, които се срещат в практиката.

Предстои да бъдат предложени различни мерки за подобряване на процесите на интеграция, с цел по-бърза адаптация на получилите статут и насочването им към трудовия пазар или образователната система.

Очакваните резултати от проекта „Да продължим заедно” на Фондация Ви Арт са изследване за трайната интеграция на лица, получили статут, разработен анализ на базата на поне 30 пространни интервюта и поне 50 анкети. Съвсем скоро ще бъдат изготвени и предложенията за мерки, целящи по-лесна и бърза адаптация на бежанците, получили статут.

За проекта: На 12.12.2013 г. стартира проект „Да продължим заедно“ по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, Приоритет I, Действие С, Под-действиe С3, Схема за безвъзмездна финансова помощ BGERF 2012/02-C3.01 „Занимания с деца  в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании“,  сключен между Фондация „Ви Арт” и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на стойност 31657,56 €, от които 75% от ЕБФ 23743,17 € и 25% Национално съфинансиране – 7914,39 €.

 

17.03.2014г.

София

 

Фондация Ви Арт

Виржиния Такова – координатор на проекта