ЗА ЦПО “АКАДЕМИЯ”

ЦПО „АКАДЕМИЯ”

Искате да се реализирате успешно? Имате нужда от знания и умения, за да бъдете уверени специалисти в професионалната сфера, която сте избрали? Взели сте решение да промените професията или квалификацията си? Необходим ви е документ, за който можете да положите успешно изпити, за да се признае квалификацията ви по професията, която упражнявате? Управлявате служители, от които очаквате да развият конкретни умения и компетентности в полза на бъдещото израстване на компанията?

Никога не е късно за новите знания и умения!

Как да осъществите желанията си? Кой да обучи вашите служители според потребностите на бизнеса ви?

В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧНИЕ „АКАДЕМИЯ“ може да изберете обучение за придобиване на професионална квалификация и да получите държавно признат документ за удостоверяване на професионална квалификация или обучение по ключови компетентности според европейската референтна рамка.

Образци на документи:

logo logo logo logo

ЦПО „АКАДЕМИЯ” на АНКОР А ДЖЕНТЕ притежава лицензия № 2013121096, издадена от НАПОО за обучение, усъвършенстване и придобиване на квалификации по професии от основни направления Изкуства, Стопанско управление и администрация, Информатика, Здравеопазване, Социални услуги, Услуги за личността:

 1. ФОТОГРАФ
 2. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР
 3. ФИНАНСИСТ
 4. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
 5. ОФИС – МЕНИДЖЪР
 6. ОФИС – СЕКРЕТАР
 7. ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР
 8. ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
 9. БОЛНОГЛЕДАЧ
 10. ПАРАМЕДИК
 11. ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦEДУРИ
 12. СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 13. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 14. ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ
 15. ГОТВАЧ
 16. СЕРВИТЬОР И БАРМАН
 17. ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
 18. ЕКСКУРЗОВОД
 19. ФРИЗЬОР
 20. ОХРАНИТЕЛ
 21. ЕКОЛОГ
 22. ФЕРМЕР
 23. ЖИВОТНОВЪД
 24. КАСИЕР
 25. ЛОЗАРОВИНАР
 26. ОЗЕЛЕНИТЕЛ
 27. ПЪТЕН СТРОИТЕЛ
 28. ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ
 29. ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО
 30. РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
 31. РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
 32. РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО
 33. РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
 34. РАСТЕНИЕВЪД
 35. СПАСИТЕЛ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
 36. СТРОИТЕЛ
 37. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението по теория се провежда в модерно оборудвани учебни и специализирани кабинети, а практическото обучение – в практически бази и в реална работна среда.

Нашите преподаватели са експерти с познания, дългогодишен професионален опит в различни области и висока квалификация – ключът към адекватно и конкурентно въвеждане на курсистите в спецификата и детайлите на работните процеси.

Учебните програми са разработени според държавните образователни изисквания. Заложените часове са в полза на практическото обучение. Целта е в края на обучението курсистите да имат реални практически умения в съответната професионална област.

Ако сте работодател, предварително ще обсъдим и създадем образователна програма, отговаряща на вашите конкретни цели и желания, в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование.

Курсовете се провеждат в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, дистанционна и индивидуална форми на обучение, по предварително обявен график.

Всеки пълен образователен курс завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика и се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за завършен квалификационен курс при завършване на обучение за част от професията.

За индивидуално и дистанционно обучение могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка (чл.40 от ЗПОО).